Praksisnetværket

Undervejs

Praksisnetværket ≈ Undervejs ≈ er et fællesskab for praksisudvikling baseret på Kirke på vejᶧs tre grundlæggende praksisser: høre, handle, sammen. Fællesskabet giver deltagerne mulighed for at arbejde målrettet med at skabe levende mødesteder for mennesker, der ellers ikke har relationer i et kirkeligt fællesskab. Gennem 1½ år vil deltagerne indøve og gøre erfaringer med praksisser omkring det at lytte til Gud, til mennesker og til sognet samt at skabe fællesskaber omkring tro.

Forløbet består af fire moduler, som hver indeholder seminar og medvandring lokalt understøttet af Kirke på vejᶧ. Seminardagene sætter processen i gang for den efterfølgende periode ved at inspirere og introducere til redskaberne og tankegangen. Det er også her, de lokale erfaringer deles, og her gives deltagerne mulighed for at opmuntre, støtte og udfordre hinanden.

Efter seminarerne besøger Kirke på vejᶧ deltagerne lokalt med henblik på støtte og sparring. Fra hvert af de involverede lokalområder forventes der mindst to deltagere, som følger hele forløbet inkl. alle seminardage. Omkring disse to opbygges der gennem forløbet et mindre fællesskab i lokalområdet, som mødes jævnligt og gennemgår en række praksisser med henblik på at høre og se, hvad Gud gør lokalt. Alle deltagere får udleveret et arbejdshæfte med forslag til forskellige praksisser.

I løbet af processen opstår der nye kontakter i lokalområdet, og der gennemføres eksperimenter, som kan involvere flere fra området. Sidst i forløbet arbejdes der med forståelse af det erfarede og lærte på en sådan måde, at det kan gives videre til resten af kirken eller andre, som måtte være interesserede. Der kan i forlængelse af dette opstå nye praksisgrupper i lokalområdet.

Praksisnetværket giver deltageren mulighed for at indgå i et fællesskab, som fra begyndelsen indeholder et udadrettet perspektiv. Det medvirker til en personlig vandring, som drives frem af arbejdet med at ‘høre og se’. Den lokale kirke bliver involveret i det omfang, den vil, og det forventes at kunne medvirke til fornyet energi til den lokale kirke. Præster og lægfolk øver sig i fællesskab på at sætte mennesker fri og stille spørgsmål, der centrerer om Gud frem for kirke.
 

Tilmelding

Hvis du ønsker at vide mere eller tilmelde dig, så skriv eller ring til Peter Tingleff på tlf. 61615240. Der har tidligere været mulighed for at udfylde en formular her på siden for tilmelding. Denne har haft en defekt, så hvis du har anvendt den, så henvend dig venligst til Peter.
 

Aktiviteter

Forløbet gennemføres over 1½ år med fire seminaraktiviteter samt en studietur. Hver seminaraktivitet giver deltagerne redskaber til at arbejde med praksis og en opgave til at øve sig i praksis.

Mellem hvert seminar arbejder deltagerne lokalt med ny praksis og refleksion. Man vil i den periode få besøg af en person fra Kirke på vej med henblik på støtte, opmuntring og sparring på det lokale initiativ. Opfølgningen har størst intensitet i begyndelsen af forløbet og vil med tiden overdrages til lokal medvandring. Hver deltager fører en logbog over erfaringer og erkendelser under hele forløbet.

1. modul
Undervejs med Gud
Seminardøgn 2. – 3. september 2016
- Hvordan skaber vi rum for at lytte til længsler hos os selv og Gud?
Kirke på vejᶧ medvandring og refleksion tre gange

2. modul
Opdagelser undervejs
Seminardøgn 11. – 12. november 2016
- At se det Gud allerede gør og følge ham i det.
Kirke på vejᶧ medvandring og refleksion to gange

3. modul
Studietur til England
Studietur 10. – 13 marts 2017
- Retræte og inspiration.
Kirke på vejᶧ medvandring og refleksion to gange

4. modul
Undervejs sammen
Seminardag 24. juni 2017
- Hvordan skaber vi åbne fællesskaber om tro?
Kirke på vejᶧ medvandring og refleksion to gange

Afslutning
Vejen frem
Seminardag 7. oktober 2017
- Hvordan fortsætter vi udviklingen?

Eksempel: De unge
I et bestemt sogn har man tilmeldt 3 deltagere, der alle er optaget af gruppen af unge efter konfirmationsalderen. Man har en fornemmelse af, at der sker noget rigtig godt – også trosmæssigt – med en gruppe af konfirmanderne under konfirmationsforløbet år efter år. Men man undrer sig over, hvad der sker med dem efter konfirmationen. Og hvad man som kirke kunne gøre for at følge op på det.

Udgangspunktet er altså: hvad mon Gud gør blandt de unge efter konfirmationen? Og hvad kunne indsigter på dette område føre til i praksis? 

De tre deltager i seminardagene og får redskaber til at begynde at lytte til de unge og være sammen med dem på en måde, hvor deres historier og tanker får plads. Samtidig får de sprog for også at kunne begynde at tale om, hvad Gud gør. 

De tre udgør grundstammen i en lyttegruppe, som kan blive større undervejs. Lyttegruppen kunne eventuelt være aktive i konfirmationsundervisningen, som en slags mentorer, eller de kunne begynde at opsøge de steder, de unge færdes i byen og lære dem at kende og interessere sig for deres liv. Gruppen kunne måske udvides med tidligere konfirmander, som stadig har en tro på Gud, men som ikke går i kirke om søndagen.  
Lyttegruppen mødes jævnligt og taler sammen om, hvad de ’hører og ser’. De får samtidig udviklet en praksis for at lytte til en bibeltekst og til hinandens forståelse af dette, til bøn for de unge og for sognet på en måde, der formmæssigt giver mening. 

Undervejs – når tiden er moden til det – laver man på baggrund af det, man har hørt og set, nogle små eksperimenter, der involverer de unge, og det leder til nye indsigter, man tager med i sin forståelse af, hvad der er på færde blandt de unge. 

Målet ville være at skabe rammer og praksis for, at unge efter konfirmationsalderen kan fortsætte med at være i et kristent fællesskab og blive ved med at udvikle deres tro. Det særlige vil være, at det gøres på baggrund af det, de unge selv skaber og bidrager med. 

Eksempel: Gospelkoret
Man kunne gøre noget lignende i et sogn, hvor man f.eks. har et gospelkor. Nogle har lagt mærke til og undret sig over, hvordan mennesker – som ikke normalt går i kirke – uge efter uge synger om Gud og endda ser ud til at nyde det! Hvad kan der mon være på spil her? Mon Gud gør noget?

På samme måde som i eksemplet med de unge kunne en lille lyttegruppe formes, og man kunne deltage i gospelkoret i en periode. De praksisser, der præsenteres på seminardagene, vil kunne bruges også her til at åbne op for snakke og historier fra folks liv. Man vil sandsynligvis blive overrasket over, hvor meget Gud gør – også udenfor kirkens mure. Opgaven undervejs bliver at lytte ind til det og eventuelt forme rammer for, at det kan videreudvikles. Lyttegruppen samles jævnligt undervejs og begynder at få sprog for, hvad det er, de oplever. 

Det samme kunne gøres blandt andre grupper af mennesker, men det er vigtigt på forhånd at have gjort sig tanker om, hvilket område, man er interesseret i at udforske mere.